Huishoudelijk Reglement

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  KONINKLIJKE VERENIGING VOOR ORGANISTEN EN KERKMUSICI

 

 

LEDEN

 

Artikel 1

 

Leden worden door de secretaris van de vereniging ingeschreven.

 

Artikel 2

 

De benoeming tot lid van verdienste als bedoeld in artikel 5.1 van de statuten geschiedt door de algemene vergade­ring, op voordracht van een afdeling of het bestuur, met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Op gelijke wijze kan door de algemene vergadering het predikaat erevoorzit­ter worden toegekend. Het erevoorzitterschap geeft dezelfde rechten als het lidmaatschap van verdienste.

 

HET BESTUUR

Artikel 3

 

1.  Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

2.  Alle bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar en zijn daarna terstond herkiesbaar.

3.  Na vervulling van een tweede zittingsperiode is herverkiezing slechts mogelijk indien op voorstel van het bestuur door de algemene vergade­ring hiertoe wordt besloten.

4.  Met inachtneming van het lid 1 bepaalde treedt elk jaar 1/4 deel (of een zoveel mogelijk nabijkomend gedeelte) van het aantal leden af, volgens een door het bestuur te maken rooster. Van het dagelijks bestuur treedt slechts één lid per jaar af.

5.  De aftredende leden hebben zitting tot de algemene vergadering van het jaar waarin zij aan de beurt van aftreden zijn. De eventueel in hun plaats gekozenen treden direct na verkiezing in functie.

 

Artikel 4

 

De bestuursleden ontvangen vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de uitoefening van hun functie. De secretaris en de penningmeester kunnen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding ontvangen, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld. Andere personen die voor de vereniging werkzaamheden verrichten waarop een bepaald tijdsbeslag wordt gelegd en die verantwoordelijk zijn voor het halen van resultaten, kunnen eveneens voor een vergoeding in aanmerking komen. De hoogte hiervan wordt door het bestuur vastgesteld.

 

Artikel 5

 

De vergaderingen van het verenigingsbestuur en het dagelijks bestuur, alsmede de algemene

vergadering staan onder leiding van de voorzitter.

 

Artikel 6

 

Tot de taak van de secretaris behoren de volgende werkzaamheden:

a.  het convoceren van de bestuursvergaderingen;

b.  het voeren van de correspondentie namens het bestuur;

c.  het beheren van het secretariaatsarchief;

d.  het opstellen en bijhouden van de ledenlijst;

e.  het notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering;

f.  het publiceren van alle voor de vereniging belangrijke mededelingen in het verenigingsorgaan;

g.  het maken van een jaarverslag.

alsmede andere door het bestuur op te dragen werkzaamheden.

 

De secretaris kan, na een besluit daartoe binnen, resp. door het bestuur, bepaalde werkzaamheden overdragen aan een ander bestuurslid dan wel aan een daarvoor in te schakelen derde.

 

Artikel 7

 

Tot de taak van de penningmeester behoren de volgende werkzaamheden:

a.  het innen van de contributie en het in ontvangst nemen van eventuele andere inkomsten;

b.  het doen van de nodige betalingen;

c.  het beheer van de verenigingsgelden;

d.  het eventueel beleggen van verenigingsgelden;

e.  het maken van een financieel jaarverslag;

f.  het opstellen van een begroting voor het nieuwe jaar;

alsmede andere door het bestuur op te dragen werkzaamheden.

 

De penningmeester kan, na een besluit daartoe binnen, resp. door het be­stuur, bepaalde werkzaam­heden overdragen aan een ander bestuurslid dan wel aan een daarvoor in te schakelen derde.

 

Artikel 8

 

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door het dagelijks bestuur op voorstel van de voorzitter, of van drie andere bestuursleden.

 

Artikel 9

 

Het verenigingsbestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen.

 

AFDELINGEN

 

Artikel 10

 

1.  De vereniging kent afdelingen, waarvan de grenzen, na advies van het afdelingsbestuur, door het bestuur worden vastgesteld. Indien in een gebied (nog) geen afdelingen zijn opgericht, beslist het bestuur over de wijze van advisering door de leden, woonachtig in het betreffende gebied.

2.  De leden van de vereniging maken automatisch deel uit van de afdeling binnen welks gebied zij woonachtig zijn.

3.  Leden, woonachtig in het buitenland, maken deel uit van een door hen gekozen afdeling.

 

Artikel 11

 

1.  De leden woonachtig binnen het gebied van een afdeling kiezen uit hun midden een bestuur.

2.  Het bestuur stelt de afdelingen een modelreglement ter beschikking. Op basis hiervan stellen de leden van een afdeling een reglement voor hun afdeling vast.

3.  Het afdelingsreglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

4.  Het afdelingsreglement behoeft de goedkeuring van het bestuur.

 

Artikel 12

 

Leden van de vereniging hebben het recht ook bijeenkomsten en dergelijke bij te wonen van andere afdelingen dan waartoe zij behoren. Zij hebben aldaar echter geen stemrecht.

 

Artikel 13

 

Ter bestrijding van de onkosten kan aan de afdelingen jaarlijks een bedrag uit de verenigingskas ter beschikking gesteld. De hoogte van het bedrag dat voor de afdeling beschikbaar is en de verdeling daarvan, wordt op de algemene vergadering voor- en vastgesteld. Het verenigingsbestuur kan in voorkomende gevallen een aanvullende subsi­die toekennen wanneer daartoe een met redenen omkleed verzoek is inge­diend.

Alle op deze wijze verkregen gelden blijven het eigendom van de vereniging en kunnen, voorzover niet besteed, door het verenigingsbestuur ten gunste van de verenigingskas worden opgevraagd.

 

Artikel 14

 

Door de afdelingen mogen geen afzonderlijke contributies worden geheven. Een uitzondering hierop vormen incidentele bijdragen voor bepaalde activi­teiten.

 

Artikel 15

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het boekjaar van de afdelingen dient parallel te lopen aan het verenigings­jaar.

 

Artikel 16

 

De afdelingsbesturen zijn verplicht jaarlijks vóór een nader aangegeven datum, aan het verenigingsbestuur een schriftelijk verslag in te zenden van de activitei­ten in het afgelopen jaar, alsmede een financieel overzicht over dat jaar en een begroting voor het nieuwe jaar.

 

 

ALGEMENE VERGADERING (ALV)

 

Artikel 17

 

1.  De datum en plaats van de algemene vergadering worden door het vereni­gingsbestuur vastgesteld en telkenjare zo spoedig mogelijk in het ver­enigingsorgaan bekendgemaakt.

2.  Voorstellen van de  leden moeten een maand vóór de datum van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3.  De agenda van de algemene vergadering wordt tenminste drie weken vóór de algemene vergadering in het verenigingsorgaan bekend gemaakt.

 

 

Artikel 18

 

Alle leden kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en hebben stemrecht.

 

Artikel 19

 

Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van het jaarverslag, het bijbehorende financieel verslag alsmede de begroting voor het komende jaar. De stukken worden tenminste twee weken vóór de algemene vergade­ring in het verenigingsorgaan gepubliceerd. Het volledige accountantsrapport wordt op de ALV gepresenteerd.

 

Artikel 20

 

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het be­stuur dit nodig oordeelt of dit door tenminste 50 leden, schriftelijk, met opgave van de te behandelen punten wordt verzocht.

Het bestuur is dan verplicht binnen 14 dagen aan dit verzoek gevolg te geven en een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan 4 weken, tenzij de verzoekers akkoord gaan met de realisatie van een en ander op een langere termijn.

 

 

CONTRIBUTIE

 

Artikel 21

 

1.  In de algemene vergadering wordt jaarlijks het bedrag van de contributie vastgesteld voor het komende jaar.

2.  Bij toetreding als lid vóór 1 juli is over het lopende jaar de volledi­ge contributie verschuldigd; bij toetreding na 1 juli de helft daarvan.

3.  Voor muziekstudenten, die aan een als zodanig erkend vakoplei­dingsin­sti­tuut een fulltime beroepsopleiding volgen, bestaat de moge­lijk­heid van een gereduceerd contributiebedrag, waartoe zij jaarlijks bij de penning­mees­ter een aanvraag vergezeld van een geldig bewijs van inschrijving moeten indienen.

 

Artikel 22

 

1.  De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient betaald te worden binnen 1 maand na de datum van de verzending van de factuur.

2.  Indien de hulp van een derde wordt ingeroepen voor de invordering van de contributie zijn voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van het door die derde in rekening te brengen tarief.

3.  Daarenboven zijn verschuldigd alle zo nodig te maken gerechtelijke invor­deringskosten ter zake van de contributie.

 

 

REDACTIE

 

Artikel 23

 

De redactie bestaat uit een hoofdredacteur, en (rubrieks)redacteuren.

De taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld redactiestatuut. Dit redactiestatuut mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 24

1.  De redactie is verplicht alle van het verenigingsbestuur uitgaande publicaties met voorrang in het verenigingsorgaan op te nemen. In uitzonder­lijke gevallen kan het bestuur, bij monde van de voorzitter, toestemming verlenen verenigingspublicaties later te plaatsen.

2.  In alle gevallen waarin dat van belang is wordt overleg gepleegd tussen de redactie en het (dagelijks) bestuur of omgekeerd.

3.  Betalingsregelingen en vergoedingen worden geregeld bij bestuursbesluit.

 

 

Artikel 25

 

De redactie beslist over de opname van ingezonden artikelen of berichten. Bij weigering tot opname staat beroep open bij het bestuur dat het beroep zal toetsen aan het vastgestelde verenigingsbeleid.

 

Artikel 26

 

De eindverantwoordelijkheid voor het redactiebeleid berust bij het bestuur.

 

 

MUZIEKCOMMISSIE

 

Artikel 27

 

De muziekcommissie bestaat uit een aantal leden van wie één lid als coördinator fungeert.

De taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld statuut voor de muziekcommissie. Dit  statuut mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Betalingsregelingen en vergoedingen worden geregeld bij bestuursbesluit.

 

Artikel 28

 

De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de muziekcommissie berust bij het bestuur.

 

 

EXAMENS

 

Artikel 29

 

Het bestuur onderhoudt contacten met o.a. de kerken ondermeer met het oog op de stellen eisen aan opleidingen en de rechtspositie.

 

 

ORGELBOUW

 

Artikel 30

 

Gelet op de nauwe relatie tussen de orgelbouw en de doelstellingen van de vereniging, dient de orgelbouw en de voorlichting daarover zoveel mogelijk bevorderd te worden.

Dit kan geschieden door middel van artikelen in het verenigingsorgaan, door het beleggen van speciale bijeenkomsten, congressen en excursies en op andere wijze.

 

 

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 31

 

Leden die zich niet met een bestuursbesluit kunnen verenigen, bezitten recht van beroep op de algemene vergadering.

 

 

Artikel 32

 

Wijziging van dit reglement kan slechts plaatsvinden op de wijze als voor de statuten is bepaald.

 

 

 

 

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering op 6 juni 2009  te Haarlem en gewijzigd in sept. 2009