Model Afdelingsreglement KVOK

MODELAFDELINGSREGLEMENT KVOK

 

Artikel 1

De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici kent afdelingen, waarvan de begrenzingen worden vastgesteld op de wijze als bepaald in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 

Artikel 2

      1.   Een afdeling kent een bestuur.

  1. De leden van de afdeling kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
  2. Alle bestuursleden worden voor een periode van vier jaar gekozen. Zij zijn terstond herkiesbaar.
  3. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De leden van de afdeling kunnen besluiten dat door bestuursleden gemaakte kosten worden vergoed door de afdeling.

 

Artikel 3

Het bestuur van de afdeling is belast met

-        het opstellen van (jaar)programma’s voor de bijeenkomsten van de afdelingen

-        het opstellen van een afdelingsbegroting en afdelingsjaarrekening

-        het (doen) organiseren van afdelingsbijeenkomsten

-        het organiseren van andere activiteiten indien en voor zover deze vallen binnen de statutaire doelstelling van de vereniging

 

Artikel 4

De (landelijk) penningmeester opent op naam van de afdeling een bankrekening, die zowel door de penningmeester van de afdeling als de (landelijk) penningmeester gebruikt kan worden en voor beiden toegankelijk is.

 

Artikel 5

  1. Ieder lid kan één stem uitbrengen.
  2. De leden van de afdeling besluiten over de (jaar)programma’s, de afdelingsbegroting en de afdelingsjaarrekening.

 

Artikel 6

In alle gevallen die voor de afdeling van belang zijn en waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de afdeling.

 

 

Toelichting

Het is gewenst dat alle afdelingen beschikken over dezelfde uitgangspunten voor een afdelingsreglement. Dit model wil daarin voorzien. Daarbij stond voor ogen slechts het hoogst noodzakelijke op te nemen. Veel is immers al vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het staat de afdelingen vrij andere bepalingen toe of in te voegen. Het goedkeuringsvereiste van het bestuur strekt zich vanzelfsprekend ook uit tot deze eventuele extra bepalingen.

Het bepaalde in art.4 stelt de penningmeester van het verenigingsbestuur in staat ‘mee te kijken’ in de financiële administratie van de afdeling. De bedoeling is niet om directe invloed uit te oefenen op het afdelingsbestuur, maar om invulling te kunnen geven aan zijn eindverantwoordelijkheid voor de financiën van de totale vereniging.

 

 

September 2009