Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van de KVOK 2022 in Leiden

Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 4 juni 2022 in Leiden. Hieronder vindt u de dagagenda en de agenda voor de ALV.
De KVOK zal wat betreft de opening van de dag en het middagprogramma aansluiten bij de Leidse Orgeldag die eveneens op 4 juni gehouden wordt.
Hans Beek, secretaris KVOK

Dagagenda

Pieterskerk (Pieterskerkhof 1a)
09.30-10.00 Inloop Pieterskerk (Pieterskerkhof 1a)
10.00-10.30 Openingsconcert (i.s.m. de Leidse orgeldag) in de Pieterskerk
Erik van Bruggen bespeelt het Van Hagerbeer-orgel

10.30-10.45 Verplaatsen naar de Waalse kerk

Waalse Kerk (Breestraat 62)
10.45-12.45 Algemene Ledenvergadering (zie hieronder agenda ALV)
12.45-13.05 Orgelbespeling door Erik van Bruggen

13.05-14.00 Lunch (hiervoor dient u zich op te geven via penningmeester@kvok.nl, uiterlijk maandag 30 mei) & verplaatsing naar Hooglandse Kerk

Hooglandse Kerk (Nieuwstraat 20)
14.00-14.30 Orgelbespeling door Willeke Smits op het Willis-orgel

Lodewijkskerk (Steenschuur 19)
15.00-15.30 Orgelbespeling door Guus Theelen

Harteburgkerk (Haarlemmerstraat 110)
16.00-16.30 Orgelbespeling door Jan Verschuren

 

Algemene Leden Vergadering van de KVOK 2022

1. Opening en welkom

2. Jaarrede voorzitter

3. Vaststelling agenda – Mededelingen – Ingekomen stukken

4. Verslag ALV 2021 (ter vaststelling), klik hier (de tekst staat ook in het NotaBene oktober 2021, pag. 8-12)

5. Herdenking overleden collega’s

6. Jaarverslag 2021 (ter vaststelling), klik hier (de tekst staat ook in juninummer 2022 van NotaBene)

7. Financiën

  • Balans en Verlies en Winstrekening 2021, klik hier
  • Begroting 2023 en contributie 2023, klik hier
  • Bevindingen kascommissie en advies aan de ALV, klik hier
  • Benoeming kascommissie voor de cijfers 2022

8. Bestuursverkiezing

  • Volgens het rooster van aftreden zijn reglementair aftredend de heren Verwijs en Gardeniers. De heer Verwijs is herkiesbaar, de heer Gardeniers is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt de ALV voor om de heer Verwijs te her-verkiezen en mevrouw Ingeborg van Dokkum-Prins als kandidaat bestuurslid aan te wijzen. Namen van tegenkandidaten kunnen leden per mail sturen naar secretaris@kvok.nl
  • Het bestuur verzoekt de ALV om bestuurslid en interim voorzitter Peter Kranenburg aan te wijzen als voorzitter van de KVOK.

9. Vervolg (van de ALV 2021) ideeën voor de toekomst

10. Actuele zaken vanuit de leden

11. Rondvraag

12. Sluiting