Verslag van de Algemene Ledenvergadering
van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
zaterdag 1 juni 2019 te Steenwijk

 1. Opening en welkom
  Henk heet de aanwezigen welkom.
 1. Jaarrede voorzitter
  Henk verwijst naar het orgel van Oude Kerk in Amsterdam. Welke overwegingen hebben daar een rol gespeeld bij de restauratie? Destijds was de orgelwereld verdeeld in een aantal kampen. Zestig jaar later is er van die kampen geen sprake meer, maar zijn er weer hele andere ontwikkelingen waar te nemen. Steeds komen nieuwe stromingen en ontwikkelingen op en soms verdwijnen ze ook weer. Ook onze nota ‘Kansen voor krimp’ is daar een weerslag van. Dat laat zien dat de orgelcultuur dynamisch en uiterst levendig is. Er is wat dat betreft niet zoveel nieuws onder de zon. We zitten nu in Steenwijk. Zelfs ons tijdschrift Het Orgel is in het verleden nauw verbonden geweest met Steenwijk. ‘Wat er was zal er altijd weer zijn’. Met deze filosofische woorden sluit Henk zijn toespraak af.
 1. Vaststelling agenda
  Mededelingen: bericht van verhindering is ontvangen van Hans Maes, Gerard Maters, Gonny van der Maten, Piet van der Steen en Ties Wildeboer.
  Ingekomen stukken: geen
 1. Verslag ALV 2018
  Door de vergadering zonder wijzigingen en of op- of aanmerkingen aangenomen en vastgesteld.
 1. Herdenking overleden collega’s
  De voorzitter leest de namen van de overledenen en de vergadering herdenkt hen in een moment van stilte.
 1. Jaarverslag 2018
  Door de vergadering zonder wijzigingen en of op- of aanmerkingen aangenomen en vastgesteld.
 1. Financiën
  Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 en contributievoorstel 2020
  Onze administrateur Cor Rooijackers is niet aanwezig vanwege medische redenen. Bij het aantreden van Verwijs constateerde hij dat de toekomst financieel gezien lastig zou zijn. Er is wel geld (achter de hand), maar dat is relatief. De exploitatie levert toch een verlies op. We moeten dus vooruitkijken en er moet ‘wel wat gebeuren’. Er zijn in het bestuur ideeën waar u nader van zult horen.
  Vr.: Krijger: de uitgaven zijn behoorlijk hoog. Kunnen we met verschijningsfrequentie iets doen? A.: Ja, dat zou een van de maatregelen kunnen zijn.
  Vr.: Blijdorp: de kosten van Muziek & Liturgie zijn hoger geworden en de kosten van Het Orgel lager. A.: Dit is het vergelijken van appels en peren. Door toekenning van met name personeelskosten zijn de kosten van deze bladen niet vergelijkbaar.
  Vr.: Het Orgel en Muziek & Liturgie lopen qua leesbaarheid ver uiteen. A.: Het hoofdbestuur kent het probleem en spreekt daarover met de eindredactie.
  Vr.: Brandsen: Kost de zomeragenda ons niet teveel geld? A: Nee het levert aan advertentie-inkomsten nog (steeds) meer op.
  Conclusie: de rekening 2018 en de begroting 2020 worden door de vergadering vastgesteld. We streven steeds naar zwarte exploitatiecijfers en de contributie voor 2020 mag binnen de eerder door de Algemene ledenvergadering aangenomen marge van 1 a 2 % verhoogd worden, op basis van de actuele financiële gegevens op 2 januari 2020.
  ANBI status
  De KVOK heeft bij de Belastingdienst (BD) de ANBI-status aangevraagd en niet gekregen. Het argument van de belastingdienst is dat wij te weinig het algemeen belang dienen en te veel het belang van de leden. Ook het feit dat leden tijdschriften krijgen werkt niet mee. Dat strookt niet met de ANBI-toekenningsnormen. De vergadering vraagt wat die status ons voor voordelen zou hebben gebracht. Dat zou 125% van het abonnementsgeld zijn en dan ook nog afhankelijk van de belastingschaal en eventuele legaten en donaties. Het bestuur beziet of zij een nieuwe poging tot verkrijging van de status onderneemt.
  Rekening Belgische Bank
  De Belgische Bank hanteert de identificatieregels zo rigide dat dat voor ons als KVOK niet meer hanteerbaar is. Hans Beek meldt het bizarre feit dat we voor bepaalde handelingen toestemming nodig hebben van oud-bestuursleden, maar de bank wil hun namen niet prijsgeven. We gaan de rekening opheffen.
 1. Bestuursverkiezing
  Volgens het rooster van aftreden zijn reglementair aftredend de heren Hans Beek en Peter van der Zwaag. Volgens artikel 3, lid 3 kan Hans Beek voor een derde termijn worden herkozen, wanneer het hoofdbestuur hem hiervoor voordraagt en de Algemene ledenvergadering hiermee instemt. Het hoofdbestuur draagt Hans Beek voor een derde termijn voor als secretaris, met tevens de speciale opdracht om de ledenadministratie en de financiële administratie in een systeem geautomatiseerd onder te brengen. Peter Van der Zwaag stelt zich voor een tweede termijn beschikbaar als bestuurslid. Gerben Hoekstra wordt voorgedragen als bestuurslid in de bestaande vacature.
  De voorzitter legt de motieven uit van het bestuursvoorstel aangaande benoemingen. Enerzijds verjonging en vernieuwing en overdracht van taken en bevoegdheden naar de volgende generatie bestuursleden, anderzijds ervaring blijven inzetten. Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend.
  Gerwin Hoekstra stelt zich aan de vergadering voor.
  De vergadering stemt in met alle door het bestuur voorgestelde benoemingen.
 1. Themagroepen (stand van zaken)
  De nu fungerende themagroepen zijn een uitvloeisel van het door de Algemene ledenvergadering aangenomen rapport Kansen bij krimp. Henk wijst erop dat de afdelingen gehandhaafd blijven, maar dat de themagroep jaarkalender/landelijke activiteiten samen met het bestuur streeft naar verdere professionalisering en afstemming. Daartoe wordt de afdelingen gevraagd activiteiten te programmeren en te organiseren waarin in ieder geval de thema’s samenwerking, professionele inbreng en educatie worden opgenomen. Coördinatie vindt plaats met de themagroep.
  Vr.: Is er voldoende financiële ruimte? A.: Ja, in eerste instantie binnen het 600 euro-jaarbudget en eventueel een bijdrage van het bestuur. Maar dat vraagt wel creativiteit en inzet. Kerken vragen ook meer. Er is ook ruimte voor een extra budget op aanvraag. Je mag ook nog steeds speelmiddagen organiseren, naast bovengenoemde inbreng.
  Vr.: Zijn die bijeenkomsten alleen voor leden of ook voor buitenstaanders? A.: Er wordt door de afdelingen verschillend mee omgegaan. We hebben daar als bestuur nog geen richtlijn voor gemaakt. Kees Blijdorp: soms is de organisatie zo professioneel dat we wel een bijdrage moeten vragen om het geld bij elkaar te krijgen.
  Verwijs meldt dat hij ‘vele petten’ op heeft.
  Peter van der Zwaag: de themagroep bladmuziek: er is behoorlijk veel materiaal binnengekomen. De rechtenkwestie is opgelost. We wachten op de (nieuwe) website. Het is een kwestie van leden voor leden. Een en ander is op de website achter een poortje beschikbaar.
  Dijkstra pleit sterk voor een passende beloning van de componisten.
  Rechtspositie: Ouwerkerk meldt dat er op dit moment vanuit verschillende gremia naar de bestaande regelingen op het gebied exameneisen, regeling, opleiding, modules (piano, lichte muziek), etc. wordt gekeken. We wachten de ontwikkelingen af.
  Jack: wordt het van bovenaf geregeld of juist van onderop? A: Beide natuurlijk. Ook de samenwerking met het Huis voor de kerkmuziek is van belang.
 1. Gerwin Hoekstra: Fair practice code
  Gerwin merkt op dat dit zijn maiden speech is. Er is op dit moment veel aandacht in de media voor een eerlijke beloning voor muzikanten. Kunsten 92 pleit voor een eerlijke betaling. Kijk ook naar www.fairpracticecode.nl. Het is nu nog vrijblijvend, maar er wordt over nagedacht om het minder vrijblijvend te maken, bijvoorbeeld door het als voorwaarde voor subsidie te stellen. De ontwikkelingen gaan richting duurzaam beleid. De orgelwereld zal er ook mee te maken krijgen. Eerst vrijwillig en dan meer afgedwongen. Er zal vanaf 2021 sprake zijn van verdere normering op het gebied van beloning. De KVOK zal de ontwikkelingen (moeten) blijven volgen.
  Vr.: Moet je ook (in een register) geregistreerd zijn? A.: Nee niet perse. De toonkunstenaarsbond heeft zo’n register, maar doet er niets mee.
  Ouwerkerk: met de herziening van de regeling kijken we ook naar een nieuwe vakbond voor kerkmusici.
  Ouwerkerk: in het kader van duurzaamheid is het onwenselijk dat we een rekening bij de ING-bank hebben. We nemen het punt mee in de financiële commissie.
 1. Website (Hans Beek)
  Hans meldt de ontwikkelingen aangaande de update van onze websites. De vroegere HTML-opmaak verandert in een WordPressopmaak. Daarmee bereiken we een veel betere schaling en CMR functie en sneller handelen en een betere beveiliging zijn mogelijk. De site van Het Orgel is de meest ingewikkelde. Deze is nagenoeg klaar, daarna volgen de websites van de KVOK en Muziek en Liturgie.
 1. Actuele zaken vanuit de leden
  Jan van der Spek: Zuid Holland Noord houdt op te bestaan als er zich geen nieuwe bestuursleden melden. Misschien demissionair verder. Het bestuur gaat meekijken.
 1. Rondvraag
  Een opmerking: Hou in het vervolg rekening met de akoestiek, het geheel was moeilijk te verstaan
 1. Sluiting
  De voorzitter sluit onder dankzegging voor alle bijdragen de vergadering.Hans Beek
  Secretaris KVOK

Naast de huishoudelijke vergadering kende de bijeenkomst een aantal opvallende muziekmomenten. Een zeer verzorgd en aansprekend ochtendgebed werd verzorgd door David de Jong en Peter van der Zwaag. Dat zal menig collega geïnspireerd hebben. De jonge organist en conservatoriumstudent Jos Maters speelde een fraai en gedurfd concert (triosonate van Bach op een ietwat fragiele orgelbank) op het Van Oeckelen-orgel in de Kleine Kerk met werken van Johann Seb. Bach, Cor Kint en Gerard Bunk. Een goede uitleg van de gespeelde werken vergrootte het luisterplezier. Peter van Dijk vertelde in een prettige en onderhoudende lezing over zijn onderzoek en binnenkort te verschijnen boek over de orgelmaker Van Oeckelen. Lichtbeelden vergezelden zijn verhaal. In de Grote Kerk speelden David de Jong en Jochem Schuurman een mooi geprogrammeerd en fraai concert dat zij inleidden met een verhelderende explicatie over de context van de gespeelde werken. Zo klonken werken van de Nederlandse componisten Jacob Bijster, Piet Post en Johan Koers op het imposante orgel in de Grote Kerk. De Missa in tempore inquietudinis uit 1969 van Piet Post is ook te vinden in het nieuw verschenen Leeuwarder Orgelboek.