2018

Activiteit voor alle KVOK leden in het Orgelpark te Amsterdam op 6 oktober 2018

Sinds dit jaar is het Orgelpark een prachtig orgel rijker. Het betreft het nieuw gebouwde Utopa Barokorgel, dat vele tot nu toe ongekende mogelijkheden heeft.
De KVOK (alle afdelingen) is op zaterdag 6 oktober a.s. welkom voor een kennismaking. Die kennismaking georganiseerd door Zuid-Holland Noord, krijgt de vorm van een Colloquium. Dat heeft als thema Werken met Klankkleur. Het registreren staat daarbij centraal. Ook een drietal leden zal spelend een bijdrage leveren. We zitten in de zaal bij de nieuwe speeltafel.
Het Colloquium is een onderdeel van het Orgelpark Research Program. Onze gastheer en docent is Hans Fidom. Op het orgel wordt medewerking verleend door Laurens de Man.
Een drietal leden van de KVOK zal op het prachtige orgel werken van JS Bach en Mendelssohn-Bartholdy vertolken.
Die middag is de KVOK partner van het Orgelpark. Uitgenodigd zijn ook de leden van de VGK. Andere belangstellende zijn eveneens welkom.
Het evenement begint om 14.15 uur (het Orgelpark is vanaf 13.30 uur open). De toegang is gratis. In de foyer zijn drankjes te koop.
Van ong. 15.30 tot 16.00 is er een pauze. Om 17.00 uur is deze boeiende bijeenkomst afgelopen.
Adres: Het Orgelpark Gerard Brandtstraat 26 1054 JK Amsterdam (betaald parkeren)


Verslag van de algemene vergadering KVOK 9 juni 2018 in Roermond
Zie bijlage

2017

Studiedag Andriessen – de Klerk in Haarlem.

Op 30 september vindt er, tijdens het Andriessen de Klerk festival, een studiedag voor organisten en orgelliefhebbers plaats rond de componisten en orgnisten Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, respectievelijk 125 jaar geleden en 100 jaar geleden geboren. Beide werkzaam in de St. Josephkerk in Haarlem.
Leo Samama en Rieks Swarte houden lezingen en Gonny van der Maten leidt twee workshops in de St. Josephkerk.

Programma:

9.30    Ontvangst in de Janskerk (Het Noordhollands Archief)
10.00  Korte introductie door Gonny van der Maten, daarna workshop in de St. Josephkerk; repertoire zie hieronder.
11.30  Lezing door Rieks Swarte in de Janskerk over de familie de Klerk
12.00  Middagpauze, lunch (zelf meenemen)
12.30  Lezing door Leo Samama over Andriessen en de Klerk; hun idioom en hun plaats in de R.K. kerkmuziek.
13.00  Tweede workshop door Gonny van der Maten
Rond 14.30 vertrek naar de RK St. Bavo voor concert door Kathedrale Koor en Ton van Eck met o.m. “Sinfonia” voor orgel van Hendrik Andriessen.
Deelname aan de studiedag kost € 20,=.
Opgave voor deelname vooraf gewenst, maar men kan zich ook op de dag zelf aanmelden;
Opgave vooraf voor deelname aan de workshops verplicht;
De studiedag wordt georganiseerd door de afdeling Utrecht / Flevoland van de KVOK.
Informatie bij Leendert Verduijn,leendertverduijn@hotmail.com  en Kees Blijdorp,blijdorpcbe@gmail.com

Repertoire workshop I:

Albert de Klerk :

10 Inventionen (uitg. Haske in Heerenveen)
Heer Jezus heeft een hofken (uitg. Ascolta in Houten)
uit Octo Fantasiae super themata Gregoriana (uitg. Boeijenga in Sneek):

          nr. 4 Salutis Humanae sator
nr. 5 Invicte Martyr, Unicum
nr. 8 Jesu Corona Virginum

Repertoire workshop II:

Hendrik Andriessen:

uit Sonata da Chiesa: het Thema met variatie 1 en 2 (Ascolta?)
Thema met variaties (Ascolta?)
Interludium (1968)
A Quiet Introduction (1963?)
Info over uitgaven: ziewww.andriessendeklerkstichting.nl

                                    (Werkenlijsten van beide componisten)

                                    Meer info bij Gonny van der Maten: vdmaten@planet.nl

Algemene Ledenvergadering KVOK-VGK zaterdag 10 juni 2017 in Den Haag

Plaats: Kloosterkerk en Elandstraatkerk Den Haag

Verslag van de vergadering
Beleidsplan 2017-2022

Kloosterkerk
10.00-10.30 inloop met koffie/thee
10.30-11.15 orgelconcert door Geerten van de Wetering
11.15-12.15 huishoudelijke vergaderingen (zie agenda hieronder)

Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 10 juni 2017 in Den Haag (Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag)

Agenda Algemene Vergadering van de KVOK 2017

1. Opening en welkom
2. Jaarrede voorzitter
3. Vaststelling agenda
Mededelingen
Ingekomen stukken
4. Verslag ALV 2016 (ter vaststelling),bijlage 1
5. Herdenking overleden collega’s, bijlage 2
6. Jaarverslag 2016 (ter vaststelling),bijlage 3
    Jubilea_onderscheidingen 2016
    Kengetallen per jaar
    Relatieverloop 2016
7. Financiën
Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 en contributievoorstel 2018
8. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden is reglementair aftredend de heer Henk Eijsenga, voorzitter. Hij stelt zich
herkiesbaar voor een tweede termijn als voorzitter van de KVOK. Namen met tegenkandidaten voor de vacature
van voorzitter, kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
9. KVOK publicaties, huidig en toekomstig (presentatie door de secretaris), daarna discussie en meningsuitwisseling
10. Beleidsplan 2017-2022bijlage 5, ter bespreking en vaststelling
11. Actuele zaken vanuit de leden
12. Rondvraag
13. Sluiting

12.15-12.45 Middaggebed (m.m.w.v Geerten van de Wetering)
12.45-13.45 lunch
13.45-14.15 Pauze / verplaatsing naar Elandstraatkerk

Elandstraatkerk
14.15-14.45 Presentatie Franssen-orgel door Bert den Hertog
15.00 uur Concert door Jean Baptiste Monnot, titulair organist St. Ouen te Rouen.


Bericht abonnementsprijzen 2017

Zie PDF-document

Jaarvergadering KVOK 2016 in Culemborg

De Algemene Ledenvergadering 2016 van de KVOK zal gehouden worden op zaterdag 11 juni in de Grote of Barbarakerk

Agenda:
10.00-10.30: inloop met koffie/thee
10.30-11.15: orgelconcert Marijn Slappendel op het Verhofstadt-orgel
11.15-12.30: huishoudelijke vergadering
12.30-13.30: lunch
13.30-14.45: Lezing door Peter van Dijk, inclusief orgeldemonstratie/bespelen door Marijn Slappendel
14.45-15.00: sluiting

ad libitum: 16.00 uur Concert Kamerkoor Ad Parnassum o.l.v. Anthony Zielhorst – 11 juni te Culemborg. Aanvang: 16.00 uur.
Het concert is gratis toegankelijk.
Onder de titel ‘Écoutez la chanson bien douce’ brengt het koor een programma waarin poëzie en muziek samengaan. Uitgevoerd worden gedichten die muziek gezet zijn door Alphons Diepenbrock (1862-1921) en Andries Clement (1943-2015). De gedichten zijn van Goethe, Van Eeden, Perk, Van Deyssel, J.H. Leopold, Anna Enquist en Judith Herzberg. Dit concert wordt verzorgd samen met Vera Fiselier, sopraan en Ruud Zielhorst op piano.
Meer informatie over het programma:http://www.deroosvanculemborg.nl/opzet-barbarafestival/barbara-festival/

Agenda Huishoudelijke vergadering van de KVOK 2016
1. Opening en welkom
2. Jaarrede voorzitter
3. Vaststelling agenda
Mededelingen
Ingekomen stukken
4. Verslag ALV 2015 (ter vaststelling),bijlage 1
5. Herdenking overleden collega’s,bijlage 2
6. Jaarverslag 2015 (ter vaststelling),bijlage 3
7. 4 nota’s, voortvloeiende uit de nota Kansen bij Krimp over de toekomst van de KVOK. De leden worden gevraagd hun mening en reactie te geven. Daarna besluitvorming inzake:
1 begrippen definiëring (voorstel bestuur in te stemmen met de conclusies van de memo)bijlage 4
2 identiteit KVOK (voorstel bestuur om in te stemmen met de conclusie onder ad 3 van de memo)bijlage 5
3 professionals KVOK (voorstel bestuur om in te stemmen met de inhoud van de memo)bijlage 6
4 organisatie verandering KVOK (voorstel bestuur om in te stemmen met het idee voor het opzetten van themawerkgroepen)bijlage 7
8. Financiën
Rekening 2015  en begroting 2017,Kengetallen,Ledenverloop 2009-2015,
Contributievoorstel 2017: Gelet op de begroting 2017 en het voorstel op de ALV van 2015 en tijdens de afdelingsvergadering 2016,stelt het bestuur een trendmatige verhoging voor van 2-3%
9. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden zijn reglementair aftredend de heren Krijger, Rooijackers en Pijpers. De heer Krijger heeft twee termijnen vol gemaakt en kan reglementair niet worden herkozen. De heer Pijpers heeft aangeven geen tweede termijn te ambiëren. De heer Rooijackers kan voor een tweede termijn worden herkozen. Het bestuur stelt de ALV voor te benoemen de heer Rooijackers als penningmeester van de vereniging voor een tweede termijn en voorts de heer Rien Verwijs uit Ridderkerk. (CV) en Bert den Hertog te Rotterdam. (CV)
Namen met tegenkandidaten voor beide vacatures kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
10. Actuele zaken.
Reacties en meningen van de leden.
11. Afscheid van enkele (bestuurs) leden
12. Rondvraag
13. Sluiting

Hans Beek
Secretaris KVOK

Jaarvergadering KVOK 2015

Verslag van de Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering 2015 van de KVOK zal gehouden worden op zaterdag 13 juni aanstaande in Groningen.
De morgenvergadering zal plaatsvinden in de Doopsgezinde Kerk.
’s Middags worden de Lutherse Kerk (organist: Tymen Jan Bronda) en de Martinikerk (organist: Sietze de Vries) bezocht.

Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering op 13 juni 2015 in Groningen. De vergadering zal worden gehouden in de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD in Groningen.

Dagprogramma:
10.00-10.30 Inloop Doopsgezinde Kerk, Boteringestraat 33, 9712 GD in Groningen
10.30-11.00 Demonstratie Marcussen-orgel Doopsgezinde kerk, organist: Harmen Trimp
11.00-13.00 Algemene Ledenvergadering
13.00-13.30 Lunch
13.30-14.00 Wandeling naar Lutherse Kerk (onderwijl genietend van de beiaard van de Martinitoren, bespeeld door stadsbeiaardier Auke de Boer))
14.00-14.45 Pelstergasthuiskerk. Informatie over het Schnitger-project in de Lutherse Kerk (Tymen Jan Bronda)
14.45-15.15 Wandeling naar de Martinikerk (onderwijl genietend van de beiaard van de Martinitoren, bespeeld door stadsbeiaardier Auke de Boer)
15.15-16.15 Martinikerk, Orgeldemonstratie, organist: Sietze de Vries. Met medewerking van de Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries
Informele nazit

Locatie ALV 2016: Den Bosch

Agenda Algemene Vergadering van de KVOK 2015
1. Opening en welkom
2. Jaarrede voorzitter
3. Vaststelling agenda
-Mededelingen
-Ingekomen stukken
4. Verslag ALV 2014 (ter vaststelling)
5. Herdenking overleden collega’s
6. Jaarverslag 2014 (ter vaststelling)
7. Financiën
Jaarrekening 2014 en Begroting 2015,Begroting 2016 en contributievoorstel 2016
8. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden is de heer H. Beek aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en het bestuur stelt de vergadering voor hem voor een tweede termijn te benoemen. In de bestuursvacature stelt het hoofdbestuur voor te benoemen de heer P(eter) v/d Zwaag.
Zijn CV vindt u op de KVOK website onder de kop ALV 2015. Namen met tegenkandidaten voor de heer Beek kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
9. ‘Kansen bij krimp’ de nota over de toekomst van de KVOK. De leden worden gevraagd hun mening en reactie te geven.
10. Organisatie en activiteiten, afdelingen, de bladen, nieuwsbrief en nieuwssite.
-Reacties en meningen van de leden.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Hans Beek
Secretaris KVOK

Diverse bijlagen uit het Jaarverslag   Personalia KVOK-leden 2014
Relatieverloop KVOK
Verslag afdelingsvergadering op 31 januari 2015
CV Peter van der Zwaag
Zaterdag 14 juni 2014: Algemene Ledenvergadering KVOK in Haarlem

Verslag van de algemene ledenvergadering

Stukken voor de vergadering:

 • Agenda 2014
 • Verslag ALV 2013
 • Jaarverslag 2013
 • Jubilea_onderscheidingen in 2013
 • Overleden in 2013
 • Relatieverloop KVOKDagprogramma:
  Door een communicatiefout met de drukker is de papieren versie van de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering helaas niet met het blad Muziek en Liturgie meegezonden. De stukken zijn wel met Het Orgel verzonden. Wij zullen proberen dat de stukken alsnog worden verzonden. Hier ziet u in ieder geval het dagprogramma van de ledenvergaderingop zaterdag 14 juni 2014 in Haarlem
  -10.00-10.30 uur: ontvangst met koffie in de St.-Josephkerk, Jansstraat 43
  -10.30-11.00 uur: orgelbespeling door Gemma Coubergh (Haarlem)
  -pauze/wandeling naar Oud-Katholieke Kerk (Kinderhuissingel 74-76)
  -11.30-12.00 uur: middaggebed. Voorganger: Rudolf Scheltinga, organist: Jeroen Pijpers
  -12.00-13.00 uur: lunch. U kunt de lunch op eigen gelegenheid gebruiken maar ook tegen een geringebijdrage deelnemen aan de lunch die geserveerd wordt.
  -13.00-14.30 uur: huishoudelijke vergadering
  -pauze/wandeling naar de Kathedrale Basiliek St.-Bavo (Leidsevaart 146)
  -15.00-16.00 uur: orgelconcert door Jaap Stork (Heemstede)
  -16.00 uur: sluiting & borrel
  lnformatie over de organisten, de programma’s van de orgelconcerten, disposities van de orgels en de liturgie van het middaggebed komen in een programmaboekje dat op 14 juni aan de bezoekers van de jaanrergadering uitgereikt zal worden.

Contributievoorstel 2015
Gelet op de huidige financiële situatie van de vereniging met een structureel tekort – ook voor de komende jaren – en de constatering dat de contributie 5 jaar lang niet is verhoogd en het feit dat het bestuur reeds structurele en ingrijpende bezuinigingen heeft doorgevoerd maar waarvan wordt geconstateerd dat die het verlies van leden en advertentie-inkomsten niet voldoende kunnen opvangen, ziet zij zich genoodzaakt om de Algemene ledenvergadering in haar vergadering van 14 juni a.s., voor te stellen akkoord te gaan met een volgende contributiewijziging ingaande per 1-1-2015
-Nota Bene 30 euro (blijft gelijk)
-Muziek & Liturgie 60 euro
-Het Orgel 70 euro
-Het Orgel en Muziek & Liturgie 90 euro
Ook de prijzen voor de uitgaven die naar het buitenland worden verzonden worden verhoogd. Op deze manier kan de vereniging weer een gezonde begroting presenteren. Op de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur het voorstel nader toelichten.
Hans Beek
secretaris KVOK

Algemene ledenvergadering 2013

De ALV is gehouden op 1 juni in Zutphen.

U kunt de onderstaande stukken downloaden als PDF

Stukken Algemene Vergadering van de KVOK
Verslag Algemene Vergadering van de KVOK (nieuw)

Geachte KVOK leden,

Het bestuur feliciteert Henk Eijsenga uit Harderwijk met zijn benoeming tot voorzitter van de KVOK. Zaterdag 1 juni werd zijn voordracht officieel en unaniem bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering.

Wij wensen Henk een goede tijd bij de vereniging en veel succes bij de uitoefening van zijn taak.

Hans Beek
secretaris KVOK

CV Henk Eijsenga

Geboren 3 augustus 1951 in Nijkerk
Vanaf 1953 woonachtig in Harderwijk
Na de HBS B scheikunde gestudeerd in Utrecht
Docent scheikunde voornamelijk aan de Chr. Agrarische Hogeschool in Dronten
Daarnaast van 1986 – 1998 actief als raadslid in de gemeente Harderwijk
Van 1998 – 2009 wethouder (en deels locoburgemeester) in de Gemeente Harderwijk
Portefeuilles: Sociale Zaken, Welzijn, Cultuur, Waterfront
Vanaf 2009 vrijwilligerswerk: bestuurder van verschillende stichtingen/instellingen

Muziek:
Orgelles van Marinus Brandsen, Mees van Huis en Piet Wiersma
Bevoegdheidsverklaring 3 in 1982
Vanaf 1969 organist van de Bethelkerk van de Hervormde Gemeente Harderwijk.
Vanaf 1981 intensief betrokken bij de organisatie van de orgelconcerten in de Grote Kerk van Harderwijk.
Vanaf ongeveer 1980 lid van de NOV en haar ‘opvolgers’
In de jaren 80 secretaris van het district Gelderland van de NOV
Samensteller en presentator van een programma met religieus-klassieke muziek bij de lokale omroep in Harderwijk

Notitie KVOK nog toekomst

Jaarverslag Commissie Orgelzaken PKN

De redactie ontving van de Commissie Orgelzaken PKN hetjaarverslag over 2012.

Verslag van ‘Opmaat 2’ van zaterdag 6 oktober 2012

Studiedag kerkmusicus & het nieuwe protestantse kerkboek

Fotoverslag van de Studiedag

Geluidsverslag

Onder de titel ‘Opmaat 2’ werd op 6 oktober 2012 een studiedag gehouden over de consequenties voor kerkmusici van de komst van het nieuwe protestantse liedboek. Deze dag bleek, net als eenzelfde dag in 2011, in een grote behoefte te voorzien en was volledig volgeboekt.
Het nieuwe liedboek, dat in mei 2013 verschijnt, zal in muzikaal opzicht veel diverser zijn dan de huidige liedbundel. Hoe moet je daar als kerkmusicus mee omgaan en hoe ga je daar als gemeente mee om. Welke rol en plaats heeft de kerkmusicus hierin. Anje de Heer gaf met een boeiend referaat antwoorden op deze vragen. Tijdens het ochtendprogramma konden de deelnemers ook uitgebreid kennismaken met nieuwe kerkmuziek in het algemeen en met nieuw liedrepertoire in het bijzonder met een ad hoc-koor o.l.v. Willeke Smits, Gerben Budding (orgel) en Dirk Zwart (piano). De middagsessie kende 5 workshops:
• Workshop 1: Orgelbegeleiding en het nieuwe liedboek (docent: Wietse Meinardi)
• Workshop 2: Pianobegeleiding in de liturgie (docent: Olga de Kort-Koulikova)
• Workshop 3: De cantorij nieuwe-stijl (docenten: Willeke den Hertog-Smits en Anje de Heer-de Jong)
• Workshop 4: Basiscursus cantor (docent: Catrien Posthumus Meyjes)
• Workshop 5: Praktische vragen (gespreksleider: Dirk Zwart)

De dag werd afgesloten met een vesper waar ook weer nieuwe liederen werden gezongen.

U kunt de dag middels geluidsfragmenten op de website van de KVOK volgen. Wanneer u niet op de studiedag aanwezig hebt kunnen zijn, krijgt u op die manier toch een goede indruk van de boeiende dag. Het ochtendgedeelte van de dag is integraal te beluisteren waarbij de lezing van Anje de Heer ook nog via een powerpoint lezing (in pdf formaat) kan worden gevolgd. Van de vijf workshops zijn impressies opgenomen en de vesper is weer integraal te volgen. De KVOK hoopt met deze manier van verslaglegging alle leden in staat te kunnen stellen de belangwekkende dag ook digitaal te kunnen bijwonen. Een schriftelijke versie van de lezing van Anje de Heer zal gepubliceerd worden in het VGK-tijdschrift EREdienst (novembernummer) en Muziek&Liturgie (decembernummer). (M&L kan los besteld worden viapenningmeester@kvok.nl) De studiedag werd georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK), de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK), het Centrum voor de Kerkzang en de Stichting Nieuwe Kerkmuziek en genoemde organisaties willen de kerkmusici op deze manier zo goed mogelijk ondersteunen bij de invoering van het nieuwe liedboek.

Geluidsverslag van ‘Opmaat 2’ van zaterdag 6 oktober 2012

Hieronder volgt de agenda van de dag en u kunt het geluidsverslag van het aangeven onderdeel volgen door op de link te klikken.

Morgenvergadering: profiel en beleid
Na de opening met het lied ‘Dit is een morgen al ooit de eerste’ en het openingswoord door dagvoorzitter Ad Krijger, (geluidsfragment) stond in de morgenvergadering centraal hoe kerken het best met de diversiteit van het nieuwe Liedboek kunnen omgaan. Zoals op de eerste studiedag al kort ter sprake kwam, is het daarbij belangrijk dat kerken hun eigen kerkmuzikaal profiel bepalen, een visie formuleren en beleid ontwikkelen. Anje de Heer heeft in haar referaat deze thema’s uitgewerkt. (geluidsfragment) en (presentatie) Tijdens het ochtendprogramma konden de deelnemers ook uitgebreid kennismaken met nieuwe kerkmuziek in het algemeen en met nieuw liedrepertoire in het bijzonder met een ad hoc-koor o.l.v. Willeke Smits, Gerben Budding (orgel) en Dirk Zwart (piano). (geluidsfragment-01 engeluidsfragment02)

De middagsessie kende 5 workshops waar impressies van te horen zijn.

• Workshop 1: Orgelbegeleiding en het nieuwe liedboek (docent: Wietse Meinardi)
In de workshop werden elementaire zaken met betrekking tot de orgelbegeleiding behandeld. In het bijzonder werd ook ingegaan welke consequentie de grote verscheidenheid aan liedtypen heeft voor de praktijk van de orgelbegeleiding.(geluidsfragment-01 engeluidsfragment02 engeluidsfragment03)

• Workshop 2: Pianobegeleiding in de liturgie (docent: Olga de Kort-Koulikova)
In deze workshop zijn basale zaken behandeld met betrekking tot het begeleiden van de kerkzang op piano. (geluidsfragment-01 engeluidsfragment02)

• Workshop 3: De cantorij nieuwe-stijl (docenten: Willeke den Hertog-Smits en Anje de Heer-de Jong)
Tijdens deze workshop werdt ingegaan op vragen als: wat zijn de mogelijkheden om in deze tijd een cantorijpraktijk levend te houden? Wat voor consequenties heeft de komst van het nieuwe liedboek voor de cantorijpraktijk? (geluidsfragment)

• Workshop 4: Basiscursus cantor (docent: Catrien Posthumus Meyjes)
In de workshop kwamen onderwerpen aan de orde als hoe je een gemeente nieuwe liederen aanleert, en welke mogelijkheden er zijn om als cantor (zonder cantorij) in de liturgie te functioneren. (geluidsfragment)

• Workshop 5: Praktische vragen (gespreksleider: Dirk Zwart)
Deze workshop gaf deelnemers de kans om zelf vragen en onderwerpen aan de orde te stellen. Deze werden dan besproken met een aantal professionals en met de overige deelnemers. (geluidsfragment)

De dag werd besloten met een vesper die u ook hier kunt beluisteren. (geluidsfragment)

Houdt u er rekening mee dat de geluidsfragmenten behoorlijk groot zijn waarbij het inladen in uw computer enige tijd kan vergen  en u kunt de fragmenten het beste met de koptelefoon volgen.
Ook het geluidsverslag van de studiedag 2011 is nog op deze site te vinden.

Jaarvergadering KVOK 9 juni te Bergen op Zoom 2012

Verslag Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici

Namens het bestuur worden hierbij alle leden van de KVOK uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici op 9 juni 2012 in de St.-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom.
Naast de Algemene Ledenvergadering zal die dag in hetzelfde kerkgebouw een aantrekkelijk programma worden gepresenteerd.
In het kader van samenwerking wordt de dag samen met de VGK georganiseerd. Zij houdt haar eigen jaarvergadering maar de andere programmaonderdelen vinden in gezamenlijkheid plaats en het is nadrukkelijk de bedoeling met elkaar kennis te maken.

Programma
10.00-10.30 uur: Ontvangst in de St.-Gertrudiskerk
10.30-10.50 uur: Orgelbespeling door Olga de Kort-Koulikova
10.50-12.30 uur: Algemene Ledenvergadering

Agenda
1 Opening en welkom
2 Jaarrede voorzitter
3 Vaststelling agenda
-Mededelingen
– Ingekomen stukken
4 Vaststelling verslag ALV 2011
Het verslag is gepubliceerd in NotaBene nr. 9 (september) van 2011, pag. 13-15Zie ook de PDF.
5 Herdenking overleden collega’s
De namen vindt u in het jaarverslag dat in dit nummer van NotaBene staat gepubliceerd.Zie ook de PDF.
6 Jaarverslag 2011 (ter vaststelling)
7 Financiën

Jaarrekening 2011, Begroting 2013 en Contributievoorstel 2013
Voorstel contributie jeugdleden tot 25 jaar. Alle financiële gegevens vindt u in Notabene van mei 2012.
8 Organisatie en activiteiten van de afdelingen
Hoe verliep het verslagjaar in de afdelingen? Uitwisseling van ervaringenen inspiratie. Hoe is de betrokkenheid van de leden, wat zijnde wensen en ideeën?
9 Najaarsbijeenkomst(en)
10 Voortgang samenwerking c.q. samengaan met verwanteverenigingen en organisaties
11 Betrekken van (nieuwe) jeugdleden bij de vereniging
12 Bestuursverkiezing

Volgens het rooster van aftreden zijn de heer C. Rooijackers (penningmeester)en de heer S. ’t Hart. De heer Rooijackers is herkiesbaarin de functie van penningmeester. De heer ’t Hart is nietherkiesbaar. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen deheer J. Pijpers. Zijn antecedenten vindt u in Notabene van mei 2012. Namenvan tegenkandidaten kunnen –zo is statutair bepaald– tot vijf dagenvoor de ALV door tenminste vijf leden en met schriftelijke instemmingvan de kandidaat schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
13 Rondvraag
14 Sluiting

Lunch
Leden die de Algemene Ledenvergadering bijwonen kunnen naafloop van het ochtendgedeelte om ongeveer 12.30 uur deelnemenaan een uitgebreide koffietafel in Hotel/Restaurant La Pidolaaan de Grote Markt in Bergen op Zoom. Hiervoor dient u zich vante voren aan te melden bij penningmeester Cor Rooijackers via penningmeester@kvok.nl  of 0492-548488. Leden betalen voor delunch slechts €7,50 per persoon; het restant is voor kosten van devereniging.

Middagprogramma
13.45 uur: Lezing over de restauratie van het Ibach-orgel door Rogérvan Dijk
14.45 uur: Theepauze
15.00 uur: Concert door Janno den Engelsman, titularis van de kerk
16.00 uur: Sluiting van de vergadering en nazit

Info subsidieverlening vanuit de SLSK (Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kerkmuziek)

De mogelijkheden en informatie rond de proceure voor de aanvraag vindt U in bijgaand Word-Document

Cursus kindercantorij (Kerkzang.nl – Centrum voor de kerkzang) in januari-april 2012

Klik hier voor meer info.

8 oktober 2011 KVOK-studiedag rondom het nieuwe liedboek

Geluidsopnamen (De bestanden zijn vrij omvangrijk. Het downloaden kan enige tijd in beslag nemen)
Studiedag 8 oktober 2011 deel 1 (ochtendprogramma)
Studiedag 8 oktober 2011 deel 2 (middagprogramma)

Inleidingen workshops Studiedag

Studiedag beluisteren

Onder de titel ‘Opmaat’ werd op zaterdag 8 oktober 2011 in de Bergkerk te Amersfoort een studiedag gehouden over de consequenties voor kerkmusici van de komst van het nieuwe protestantse liedboek in 2012. De verschijning van dit liedboek heeft ingrijpende gevolgen voor cantores, organisten en andere instrumentalisten die in de liturgie musiceren. Meer dan het huidige Liedboek voor de kerken zal de nieuwe liedbundel een bonte verzameling aan muziekstijlen herbergen. Naast melodiestijlen die binnen het protestantisme allang ingeburgerd zijn, zullen ook melodietypen uit de ‘lichte muziek’ en uit de wereldmuziek een plek krijgen. In tegenstelling tot het Liedboek zal de komende bundel meer liedrepertoire bevatten dat speciaal voor kinderen geschikt is.

Tijdens de morgensessie heeft Pieter Endedijk, coördinator van het project Liedboek 2012, een inleiding gegeven op het onderwerp, waarbij één en ander praktisch geïllustreerd werd onder leiding van Wim Ruessink. Medewerking verleende het koor OAZE.
U kunt de inleiding beluisteren via de eerste link bovenaan deze pagina.

’s Middags waren er de volgende vier workshops:

Workshop 1 – Zingen en spelen zonder maat.
Over niet-strofische liedvormen (bijv. onberijmde psalmen) en reciterende (maatloze) liturgische gezangen.
Workshop 2 – Zingen en spelen met lichte muziek.
Over het zingen en begeleiden van melodietypen uit de lichte muziek en wereldmuziek. Hieronder vallen onder andere liederen uit Taizé en Iona en zogeheten opwekkingsliederen.
Workshop 3 – Zingen en spelen zonder orgel maar met andere instrumenten.
Het orgel heeft binnen de protestantse praktijk allang niet meer het alleenrecht: er worden ook andere instrumenten ingeschakeld. In deze workshop werd ingegaan op de mogelijkheden.
Workshop 4 Zingen en spelen met kinderen.
In deze workshop werd ingegaan op de vraag wat de kerkmusicus voor kinderen en jongeren kan betekenen: welke liederen, welke begeleiding, et cetera.

U kunt een impressie van deze workshops beluisteren na het aanklikken van de tweede link bovenaan deze pagina.

De studiedag werd georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK), de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK), Kerkzang.nl/Centrum voor de Kerkzang en Stichting Nieuwe Kerkmuziek en werd bezocht door ruim 200 deelnemers.

Hans Beek

18 juni 2011 Algemene ledenvergadering KVOK te Utrecht
Deze vindt plaats in de de Lutherse kerk te Utrecht. Voorafgaand aan het huishoudelijk gedeelte een mini concert op het orgel. Na de ALV een lunch. Dan een wandeling naar de Pieterskerk onder eventueel genot van een beiaardconcert. In de Pieterskerk twee orgelbespelingen door twee conservatoriumstudenten. Dan naar Willbrordkerk met voornamelijk Amerikaanse muziek. Dan de nazit.

De jaarstukken zijn beschikbaar viadeze link.

18 september 2010 Studiedag muziekbijlagen Muziek & Liturgie

Op zaterdag 18 september 2010 organiseert de KVOK op initiatief van de Muziekcommissie van Muziek & Liturgie een studiedag over de muziekbijlagen van 2009 en 2010.

Het doel van deze dag is een wisselwerking te stimuleren tussen de lezers/gebruikers van de muziekbijlagen en de muziekcommissieleden. Naar
het oordeel van de laatsten is er veel te weinig contact tussen beide groepen. De muziekcommissie wil dan ook graag van de lezers weten wat zij
van de muziekbijlagen vinden (stijl, praktische bruikbaarheid, moeilijkheidsgraad etc.), maar zij wil ook graag haar eigen vakkennis overdragen
aan organisten en cantores in het land.
Elkeactievedeelnemerkrijgt.de kansom één van de muziekbijlagen uit 2009 of 2010 uit te voeren. Er zullen zowel instrumentale (orgel met eventueel
een ander instrument) als vocale workshops gehouden worden. Dirigenten zijn bij deze ook uitgenodigd. (Er zal een cantorij aanwezig zijn).
Deelnemers kunnen vragen stellen aan de commissieleden en uiteraard gebruik maken van de adviezen die de commissieleden meegeven.
De studiedag in de Taborkerk aan de Prinsesselaan te Ede wordtgeopend om 10.00 uur en zal rond 16.00 uur worden afgesloten.
Deelnemers dienen zich op te geven voor l september bij Gonnyvan der Maten vdmaten@planet.nl  met vermelding van de muziekbijlage
van 2009/2010 die zij gekozen hebben. De muziekdient men zelf mee te nemen, evenals een lunchpakket. Koffie/thee en diverse andere drankjes zijn ter plekke te koop.
Laat u niet weerhouden mee te doen. Hoe meer wij weten vanonze doelgroep, hoe beter wij deze tegemoet kunnen komen.
De muziekcommisieleden: Gonny van der Maten, Wim Ruessink,Dick Sanderman en Dick Troost.

Deelnemers aan de studiedag krijgen de muziekbijlagen (in pdf-formaat) na aanmelding per mail toegestuurd.

12 juni 2010 Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de KVOK is op zaterdag 12 juni te Leeuwarden met orgelbespelingen in de Grote kerk, Waalse kerk en Koepelkerk.
Meer informatie
Bestuurswisseling

3 december 2009 Compositiewedstrijd Muziekcommissie Muziek & Liturgie

Compositiewedstrijd

De Muziekcommissie van M&L is op zoek naar talent.

Zij organiseert daarom een compositiewedstrijd waaraan iedereen mag meedoen.

Gevraagd wordt een compositie in te sturen voor orgel die geschikt zou zijn als muziekbijlage in M&L.

De compositie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

-de compositie is geschreven in de vorm van een partita (op een melodie uit het Liedboek voor de Kerken of Tussentijds).

-er dient een intonatie en een begeleidingszetting aan vooraf te gaan

-de compositie moet uit te voeren zijn door een amateur-organist(e) ineen normale kerkmuziekpraktijk.

-tempo- en registratieaanwijzingen moeten worden vermeld.

-de omvang mag niet groter zijn dan 4 gedrukte pagina’s (= 4 x 12 balken).

De ingezonden stukken worden beoordeeld door de Muziekcommissie. Discussie over de uitslag is niet mogelijk.

Uiterste inzenddatum: 1 juni 2010

Inzendingen (per post, in viervoud) sturen naar: Wim Ruessink, Bargerslat 28, 7103 DW, Winterswijk

De commissie wil de inzendingen anoniem beoordelen. Daarom moet de compositie verstuurd worden zonder vermelding van de afzender op de buitenenvelop. De compositie zelf moet voorzien zijn van een motto, zonder vermelding van de naam van de componist(e). Toegevoegd wordt een gesloten kleine envelop, waarin hetzelfde motto, met de naam en adresgegevens van de componist(e).

De beste inzendingen worden gepubliceerd in Muziek & Liturgie.

 Gonny van der Maten

 secretaris Muziekcommissie

10 oktober 2009 KVOK-najaarsbijeenkomst in Boxtel

De najaarsbijeenkomst die de KVOK organiseert op 10 oktober, zal worden gehouden in de St.-Petruskerk (Oude Kerkstraat 20) te Boxtel.
In deze kerk bevindt zich een prachtig Smits-orgel (1842) dat in 2006 gerestaureerd werd.

De dag wordt geleid door componist Daan Manneke.
Leidraad van de dag wordt gevormd door de onderdelen van de vesper. Speciaal voor deze bijeenkomst zal Daan Manneke een hymne componeren. Daarnaast is er aandacht voor groepsimprovisatie waaraan Manneke als geen ander inspirerende leiding weet te geven.
Aanvang : 10.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur). De dag duurt tot ca. 15.30 uur.

De kerk is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer: vanuit het Station loopt u rechtdoor de Stationsstraat in. Na de ‘Zwaanse Brug’ over de Dommel loopt deze straat over in de Rechterstraat. De eerste weg daarna slaat u linksaf de Jan Kruijssenstraat in. Deze loopt met een bochtje langs de Markt; u houdt links aan. De eerste straat rechts is de Oude Kerkstraat; aan het einde van deze straat staat de St.-Petruskerk. De toren is vanaf de Markt al zichtbaar.

Studiedagen 2009

Voor een overzicht van de studiedagen 2009 zie het volgende pdf-document:

6 juni2009 | Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2009 van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici op 6 juni 2009 in het Orgelpark te Amsterdam
Aanwezig zijn leden van het hoofdbestuur, hoofdredacteur van Het Orgel Smelik, leden en belangstellenden, allen volgens presentielijst.

1. Opening
Rein van der Kluit opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hijconstateert dat er geen genodigden aanwezig zijn. Hij heet de erevoorzitterspeciaal welkom.
2. Jaarrede door de voorzitter
Van der Kluit houdt de eerste voorzittersrede van de vereniging. Een historischmoment. Hij benadrukt de sterke beginpositie van de vereniging.
Het bestuur functioneert goed, veel leden, goede financiële positie, primabladen. Maar we hebben veel oudere leden. Wat is onze toekomst? We
moeten streven naar meer kritische massa. Ook aanpalende verenigingenzijn welkom. Ook een frisse wind met betrekking tot de organisatie
van de nieuwe afdelingen is van belang. Er zijn veel orgels, veel concerten,er is veel kerkmuziek. Toch moeten we alert zijn.
Het KASKI-rapport(Kerkmusici en kerkmuzikale praktijk binnen de PKN) geeft een somberetoekomstverwachting: er zijn veel ouderen en er is weinig aanwas. Dat iszorgelijk, maar er wordt geen alarm geslagen. Onze kerkbestuurders hebbenweinig aandacht voor de (kerk)muziek, zelfs bij de synode en bij debisschoppen. De inzet van professionals is bitterhard nodig. Een sterkevereniging helpt hierbij. Laten we allen de toekomst verwachtingsvol tegemoet gaan en openstaan voor nieuwe ideeën, de uitdagingen aannemen en de lofzang gaande houden.
3. Vaststelling agenda, mededelingen en ingekomen stukken
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen:
De voorzitter verontschuldigt Frits Zwart wegens het in ontvangst nemen van de erepenning van de KVNM.
Henny Heikens meldt de nadere plannen voor een najaarsbijeenkomst met als onderwerp kerkmuziek.
Daan Manneke is gevraagd om deze dag te verzorgen. Nadere mededelingen volgen.
Bericht van verhindering van de heer van Oosterom (Zoetermeer), Gert van der Schoor, Ben Veldkamp, (Zutphen), Peter Ouwerkerk, Jan van den Brand, Kees Klomp, Bram van Oort en Dick Kapteyn.
Ingekomen stuk: Bericht van de kascontrolecommissie van de GOV. De kas is in orde bevonden.
4. Herdenking overleden collega’s en onderscheidingen

De overleden collega’s van het afgelopen verslagjaar, wier namen staan vermeld in de jaarverslagen 2008 van de KNOV en de GOV en die door de voorzitter worden voorgelezen, worden met een korte stilte herdacht.
6. Verslagen 2008
De verslagen staan ter info in NotaBene. De afspraak uit de vorige afzonderlijke KNOV- en GOVvergaderingen is dat de jaarstukken ter informatie
voorliggen en dat de besturen van de oude verenigingen gemandateerd zijn de jaarstukken formeel af te handelen. Nu ook de financiële zaken voor
2008 zijn afgehandeld, kan de fusie ook formeel worden afgewikkeld. De vergadering heeft geen nadere vragen over de jaarstukken.
7. Financiën
De voorzitter stelt de begroting 2009 en 2010 aan de orde. De begroting is duidelijk en geeft een gezond beeld en de vergadering stemt daarmee in. De ALV stemt ook in met het voorstel om de contributie, gelet op de financiële situatie van de vereniging, niet aan te passen en dus op het niveau van 2009 te handhaven.
8. Organisatie, werkwijze, financiering en activiteiten binnen de afdelingen.
Van der Kluit leidt dit onderwerp in door op te merken dat de voormalige kringen en districten gevraagd is na te denken over de organisatie van de nieuwe afdelingen. Dit is zeker ook van belang voor de financiering van de afdelingen. Hij constateert verschillen. Er zijn al afgeronde nieuwe afdelingen gevormd, maar andere afdelingen zijn nog volop in ontwikkeling. Het is in ieder geval de bedoeling dat de afdelingen een uniek gebied beslaan. De afdelingsgrenzen kunnen elkaar niet overlappen. De voorzitter peilt de situatie in het land.
Friesland: de afdeling Friesland is gevormd. De algemeen secretaris verzoekt, wanneer een afdeling tot stand is gekomen, dit aan het bestuur en
aan de redactie te melden.
Groningen: afdeling is gevormd. Wel is nog aandacht nodig voor de plaats van de voormalige GOVkring in Noord-Drenthe, die altijd op Groningen georiënteerd is geweest. Drenthe en Groningen zullen hierover spreken.
Drenthe: Besprekingen zijn gaande om de oprichting van de afdeling Drenthe tot stand te brengen.
Overijssel: afdeling is gevormd.
Gelderland: Er wordt een enquête onder de leden uit Gelderland gehouden om te peilen hoe de Gelderse indeling zou moeten zijn. Het lijkt erop
dat Gelderland zal worden opgedeeld in een paar gebieden.
Utrecht: De situatie van Utrecht wordt gecontinueerd in één Utrechtse afdeling met besprekingen over het rivierengebied met Gelderland. Een indeling naar postcode kan helpen.

Noord-Holland: De provinciegrenzen van Noord-Holland vormen de afdeling. Flevoland zou voor het deel ten westen van Lelystad bij Noord-Holland, en ten oosten bij Overijssel kunnen vallen.
Zuid-Holland: besprekingen zijn gaande, maar de situatie is ingewikkeld vanwege de veelheid van met name de oude GOV-kringen. Wellicht deelt Zuid-Holland zich in twee afdelingen of vormt ze één afdeling met regionale onderverdelingen.
Zeeland: Geen vertegenwoordiging op de jaarvergadering, maar de voorzitter meent zeker te weten dat de afdeling daar gevormd is.
Noord-Brabant: de situatie ligt ook hier wat ingewikkeld. Er zijn verschillende opties. Het streven is om in januari 2010 een constituerende
vergadering te houden. Alleen: wie moeten worden uitgenodigd voor die vergadering? Het uitgangspunt moeten de Brabantse leden van de voormalige kringen en districten zijn. Het is wellicht handig dat er vanuit het hoofdbestuur voor iedere afdeling of afdeling i.o. een contactpersoon beschikbaar is. De Brabantse leden worden uitgenodigd.
Limburg: Canten meldt dat hem ter ore is gekomen dat er acht GOVleden bij Limburg zijn gevoegd. Verder vraagt Canten zich af of er wel genotuleerd wordt. De voorzitter antwoordt bevestigend: door de techniek wordt elk woord van de vergadering vastgelegd. Er is, vanwege de afstand, sprake van het toevoegen van Noord-Limburg bij Brabant.
De voorzitter concludeert dat er de afgelopen maanden al veel ‘meters’ zijn gemaakt –en brengt daarvoor dank–, maar dat er nog wel één en ander
te doen is. Vraag: is er ook een deadline voor de afronding van de afdelingsvorming?
Ja, het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Het is ook in het belang van de afdelingen zelf: wanneer er een afdeling is gevormd, kan er ook geld beschikbaar worden gesteld. Genoemd wordt 1 januari 2010 als mooie streefdatum; anders uiterlijk de ALV van 2010. Binnen het bestuur wordt gekeken naar de voortgang en bekeken wie als contactpersoon aan een gebied kan worden gekoppeld.
9. Rooster van aftreden
Op blz. 17 van NB van mei staat het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden. In het rooster is rekening gehouden met een gelijkmatig aftreden van bestuursleden en DB. Geconstateerd wordt dat Ad Krijger in 2009 is benoemd maar ook direct aftredend is. Hij heeft zich herkiesbaar
gesteld en wordt door de vergadering per acclamatie (her)benoemd. Ad zal de geschiedenis ingaan als het snelst aftredende en herbenoemde
bestuurslid van de KVOK.
10. Huishoudelijk reglement
Voorafgaand aan de bespreking deelt de voorzitter mee dat artikel 26, na een gesprek met de redactie, is gewijzigd. De nieuwe tekst luidt als volgt: ‘De redactie beslist over de opname van ingezonden artikelen of berichten. Bij weigering tot opname staat beroep open bij het bestuur die het beroep zal toetsen aan het vastgestelde verenigingsbeleid’. Toelichting: de toevoeging wil duidelijk maken dat het bestuur niet in de plaats van de redactie treedt. Het bestuur is echter verantwoordelijk voor het algemeen verenigingsbeleid. De uitgave van de bladen behoort daartoe.
Leden en auteurs hebben daarom het recht het bestuur aan te spreken op (de uitvoering van) dat algemeen verenigingsbeleid. De heer Maters wijst nogmaals op de lastige situatie van de afdelingsvorming in Brabant.
Verder wijst de heer Maters op de lacune in het concept-Huishoudelijk Reglement waar het gaat over de benoeming en definiëring van het afdelingsbestuur, evenals de nadere regeling met betrekking tot de financiering.
De voorzitter is het met de opmerkingen van de heer Maters eens en vindt ook dat dit onderwerp nadere precisering verdient. Het bestuur komt met een nadere uitwerking en zal zich ook buigen over een model huishoudelijk reglement voor afdelingen. Canten wijst nog op de verantwoording van met name de geldstromen. Voorzitter: nemen we ook mee met de nieuwe voorstellen. De penningmeester wijst nog op de accountantregels hieromtrent. Ten aanzien van artikel 26 wordt gesuggereerd dat bij een beroep er een onafhankelijk oordeel zou moeten komen. Dat is echter niet aan de orde, want het beroep wordt ingediend bij de redactie.
Bij reclamering toetst het bestuur de handelwijze van de redactie op basis van het door de leden vastgestelde verenigingsbeleid. De tekst van het artikel wordt uiteindelijk, bij handopheffing, met grote meerderheid aanvaard.
Daarmee is het concept-Huishoudelijk Reglement vastgesteld met inachtneming van de toezegging van het bestuur met betrekking tot de artikelen over de afdelingen.
11. Beleidsplan voor de toekomst
Maarten Diepenbroek meldt dat een denktank, bestaande uit jonge organisten en kerkmusici, aanzetten zal geven tot een KVOK-beleid voor de toekomst. Het doel is met name het zoeken naar vernieuwing en verjonging.
Het ambacht van de organisten en kerkmusici behoeft een imagoverbetering, moet zichtbaar worden en moet draagvlak krijgen. Contacten moeten worden gelegd met muziekopleidingen, kerkelijke instanties en andere groepen en instanties die zich met kerkmuziek bezighouden. Op 1 januari 2010 zouden de voorstellen in eerste aanleg klaar moeten zijn.
12. Standpunt inzake samenwerking, cq. samengaan met verwante verenigingen en organisaties
De voorzitter licht toe dat bij de oprichting van de vereniging nadrukkelijk de gedachte is geformuleerd om een open vereniging te zijn die openstaat tot samengaan met andere clubs met identieke of overlappende doelstellingen. Onze statuten zijn hierop ook ingesteld. In dat kader meldt de secretaris dat er nu oriënterende besprekingen plaatshebben met het Centrum voor de Kerkzang. Dat is zo’n vereniging waarvan de doelstellingen sterke overlap hebben met die van de KVOK. We kunnen elkaar op meerdere gebieden aanvullen. Dit wordt nader onderzocht.
13. Rondvraag
Zou in het vervolg de ALV eerder kunnen worden gepland, bijvoorbeeld in april? Dat hangt ook af van het tempo waarin de accountants werken. Het bestuur kijkt ernaar, maar belooft niets. Kees Hoeksma wijst op de wegwijzer met betrekking tot de cursus Kerkmuziek III en de bijbehorende cursusmodules. Er wordt gevraagd naar de definitie die de KVOK hanteert van het begrip kerkmusicus. Dit naar aanleiding van de ondervonden praktijk van menig KVOK-lid wanneer deze opwekkingsliederen moet begeleiden of op andere wijze wordt ingezet. De voorzitter wijst erop dat het een fundamentele discussie is, maar dat deze ook al gevoerd is bij de totstandkoming van de vereniging. Met name collega Zandt heeft zich er sterk voor gemaakt. Op zich is de huidige terminologie formeel afgekaderd, maar met het oog op de toekomst is het niet verkeerd ons andermaal te beraden. Maarten en zijn ‘jonge hondengroep’ nemen het mee. Hoe moeten we omgaan met verbreding en taakverandering? Dat is de vraag. De jonge musici worden onder hilariteit van harte welkom geheten door een ouder lid. Er wordt nog een opmerking gemaakt over de structurele afwezigheid van vakmusici bij de (afdelings-) vergaderingen. Hoe zien ze er ook weer uit? De voorzitter vindt dat de beroepsmensen ook de taak hebben om de jongere generatie en de amateurs te begeleiden zodat het niveau gewaarborgd wordt.
14. Sluiting
De voorzitter sluit om 12.53 de vergadering.

Middagprogramma
Na de lunch werd het programma vervolgd met het muzikale middaggedeelte.
Na de introductie van onze gastheer Hans Fidom werden vier instrumenten van het Orgelpark bespeeld door de collega’s Leonore Lub, Willeke Smits, Marieke Stoel en Petra Veenswijk. Zij deden dat op buitengewoon inspirerende, kundige en muzikale wijze en samen met de toelichting van Hans Fidom kregen de toehoorders een uitstekend beeld van de verscheidenheid en mogelijkheden van de schitterende instrumenten van het Park. Frits Zwart dankte het Orgelpark zeer hartelijk voor de genoten gastvrijheid en de dag werd met een drankje passend afgesloten.

Juni2009 | Tekst Jaarrede op de jaarvergadering KVOK in het Orgelpark te Amsterdam
Een historisch moment: voor het eerst in haar bestaan komt de algemene vergadering van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici bijeen. En dus is ook voor het eerst in haar bestaan het agendapunt ‘Jaarrede van de voorzitter’ aan de orde. Maar wat kan een voorzitter van een vereniging, die formeel nog geen half jaar bestaat, in zijn jaarrede naar voren brengen? De terugblik kan relatief kort zijn. De tijd is zelfs te kort om als bestuur al ernstige fouten te kunnen hebben gemaakt. Daarom maar wat positieve zaken. De verhoudingen in het nieuwe bestuur zijn goed. Veel organisatorische zaken van grote en kleine aard, die geregeld moeten worden bij de start van een nieuwe vereniging, zijn geregeld –al blijven er begrijpelijkerwijs nog genoeg punten over– en er wordt hard nagedacht over een beleidsvisie voor de toekomst.
Daarmee zou ik kunnen eindigen.
Uitgangspositie
Toch zou ik graag nóg een paar zaken willen aanroeren. Want de uitgangspositie van de KVOK is ijzersterk. We zijn een vereniging met een fors ledenbestand, maar nog lang niet fors genoeg. Ik hoop dat straks nader toe te lichten. We hebben een gezonde financiële positie.
Zowel de KNOV als de GOVVvKM hebben een voorbeeldige financiële erfenis achtergelaten.
De vermogenspositie is gezond, waarbij de inzet en het beleid van de betrokken penningmeesters zeker met ere genoemd mag worden.
Een stevig financieel fundament is naar de mening van het bestuur ook nodig om goed voorbereid te zijn op de veranderingen die de komende jaren zich zullen gaan voltrekken.
Naast NotaBene mogen we trots zijn op twee tijdschriften: Het Orgel en Muziek & Liturgie. Beide bladen zijn kwalitatief meer dan aan de maat.
De vereniging treedt daarmee goed naar buiten. De hoofdredacteuren maken er wat van!
Toekomst

Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat de gemiddelde leeftijd van de KVOK-achterban zeker niet te laag is. Mede daarom is het een goede zaak dat ons bestuur ook leden van onder de veertig telt. Voor hen is dan ook de belangrijke portefeuille voorbehouden om een beleid voor de toekomst te ontwikkelen. Wat willen we als vereniging bereikt hebben in bijvoorbeeld het jaar 2015? Eén van de redenen om als verenigingen samen verder door het leven te gaan, is het vormen van meer kritische massa: het organiseren van een sterke vereniging die niet verdeeld maar eenstemmig een stem kan opzetten. Het gaat nu om twee samengaande verenigingen, maar we hebben altijd gezegd dat we ons open willen stellen voor andere organisaties of verenigingen die zich kunnen vinden in de geformuleerde doelstellingen. Die zijn niet voor niets zó geformuleerd dat het niet moeilijk wordt gemaakt als nog een vereniging met haar leden wil toetreden. In dat verband kan ik u verklappen dat gesprekken worden gevoerd met het Centrum voor de Kerkzang. Nu nog oriënterend, maar zeker niet perspectiefloos. We moeten als orgel- en kerkmuziekwereld beter gehoord worden. De externe omstandigheden dwingen ons daar ook toe. Het gaat er naar mijn mening daarbij niet om met man en macht te behouden wat we hebben of misschien zelfs proberen terug te halen wat er was, maar om de toekomst.
Dat geldt trouwens ook voor de afdelingen van de vereniging: niet de vertrouwde nestgeur van district of kring, maar de frisse wind van de toekomst zou bepalend moeten zijn. Die toekomstgerichtheid probeert het bestuur in een nieuw beleidsplan neer te leggen. Als het echter om de afdelingen gaat, doet het bestuur dat liever niet: dan zijn vooral de leden aan zet. Bij het betreffende agendapunt horen we graag wat u ervan vindt.
Betrokkenheid
De KVOK wil zich inzetten voor orgels, orgelcultuur en kerkmuziek. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat dat zeker moet lukken: ons land kent duizenden orgels, waarvan er honderden op de monumentenlijst prijken.
Een rijk cultuurbezit dat het verdient tot klinken te komen. Wat dat betreft zijn we vandaag hier in het Orgelpark in een omgeving die een boeiende staalkaart biedt van orgels en orgelcultuur. De Zomeragenda laat ieder jaar weer zien hoe uitgebreid en gevarieerd het concertaanbod is. Een geweldige keus: van voorspelbaar tot verrassend en vernieuwend. Kom ook 7 november naar hier, als jonge organisten laten horen hoe zij vernieuwende programmering willen realiseren. En niet mopperen dat het teveel concerten zijn! Neem eens iemand mee die nog nooit naar een orgelconcert is geweest! U begrijpt dat ik zo nog wel even kan doorgaan.
Maar ook als we het hebben over kerkmuziek, hebben we het over grote getallen. Iedere zondag zijn er altijd nog meer kerkbezoekers dan museumbezoekers op pad. Het gaat om honderdduizenden. Uit het KASKIonderzoek, dat de PKN en de ISOK hebben laten uitvoeren, blijkt dat er ongeveer 60.000 cantorij- en koorleden in ons land actief zijn. Men zou dus kunnen stellen dat de uitgangspositie van de KVOK fantastisch is: een sterke vereniging, veel orgels, veel activiteiten en veel betrokken mensen.
Alarmerende ontwikkelingen
Maar toch: een zin die begint met deze twee woorden kan niet uitblijven.
Er zijn ontwikkelingen die ons als vereniging dwingen heel alert te zijn.
In ons land getroost men zich relatief veel inspanningen om het rijke orgelbezit in stand te houden. Ook nieuwe instrumenten met allure komen nog steeds tot stand: we zullen daar vanmiddag nog van horen. Maar de bespelers van die instrumenten, hoe staat het daar mee? Ook hier geeft het zojuist genoemde KASKI-rapport antwoord: we hebben te maken met een snel vergrijzend bestand. De aanwas beneden de veertig jaar is minimaal, terwijl de categorie vijfenzestig-plus meer dan oververtegenwoordigd is. Als er niet iets verandert, zullen we over tien tot vijftien jaar te kampen krijgen met een groot tekort aan organisten. Dat geldt zowel voor de professionele als de amateurorganist. Maar het lijkt erop dat de ernst van dit probleem slecht doordringt. Het is voor mij niet echt duidelijk wat daarvan de reden is. Zou het kunnen zijn dat de orgelwereld te bescheiden is? Spontane stakingen hebben zich in onze kring niet voorgedaan, voor zover ik weet. Zijn we maar al te blij dat we een orgel ter beschikking hebben, waardoor we ons maar stil houden? Hebben we onze werkgevers aangesproken op de veel te kleine aanwas van jonge organisten? Hebben we al alarm geslagen?
De toen nog NOV geheten vereniging dankte haar oprichting vooral aan het feit dat men het nodig vond iets te ondernemen op rechtspositioneel gebied. Meer dan honderd jaar later is er echter nog steeds alle reden het daar over te hebben. Om het maar scherp te formuleren: de goeden niet te na gesproken –want die zijn er gelukkig ook–, is het over het algemeen meer dan treurig gesteld met de aandacht voor een ordentelijke rechtspositie van de organist/kerkmusicus in ons land. Met de daarvoor geldende regels wordt massaal de hand gelicht.
Als het op deze schaal in de ‘gewone burgermaatschappij’ zou gebeuren, zou het Kamervragen regenen. En onze kerkbestuurders laten het allemaal toe. Geen wonder dat zij daarom ook niet gespitst zijn op de situatie die zich over tien á vijftien jaar voordoet. Er dient zich dan een schreeuwend tekort aan organisten aan. Verschraling van de orgelcultuur en de kerkmuziek is dan het onvermijdelijke gevolg.
Het is de hoogste tijd dat er actie wordt ondernomen. Voor de PKNsynode wordt een beslisdocument voorbereid waarin de positie van de kerkmuziek en de kerkmusicus aandacht moeten krijgen. Dat is ook daarom al nodig omdat de bekende Commissie-Veerman, die aanbevelingen heeft gedaan voor organisatorische solidariteit op regionaal niveau, allerlei kerkelijke functionarissen de revue laat passeren: predikant, koster, kerkelijk werker, – behalve de kerkmusicus.
Geen woord. Ik ben zo vrij geweest de heer Veerman daarover aan te schieten. Een ruiterlijke bekentenis volgde: zondermeer een omissie van de commissie. Nu heeft de synode de aanbevelingen van de commissie voor zich uit geschoven, zodat ik een dringend appel doe op het synodebestuur deze omissie goed te maken. Voor de kerkmuziek moet iets worden gedaan, te beginnen met aandacht voor opleiding en toerusting. Een professioneel kerkmusicus op regionaal niveau die ondermeer acquisitie in zijn portefeuille heeft, cursuswerk kan organiseren, lokale kerkbestuurders kan helpen bij het formuleren van beleid voor liturgie en kerkmuziek en publiciteit bedrijft. We hebben professionele musici hard nodig: wie anders immers zullen een nieuwe generatie opleiden? De lokale kerkenraad heeft genoeg zorgen aan zijn hoofd: deze hulp kunnen ze vast goed gebruiken. Het doel is duidelijk: het moet natuurlijk uitmonden in aanwas van jongeren.
In de rooms-katholieke kerkprovincie zijn die zorgen niet kleiner.
Ook daar is meer aandacht van de bisschoppenconferentie voor opleiding en toerusting broodnodig.
Op beide kerkelijke erven is het hoog tijd dat men een reëel arbeidsmarktperspectief schept met bijbehorende rechtspositie. Die duidelijkheid is nodig wil de professionele opleiding kerkmuziek wervend zijn. Met het bekende financiële excuus schiet men alleen maar in de eigen voet.
Met zijn allen moeten we daaraan willen werken om te voorkomen dat ‘een cd-tje opzetten ook moet kunnen’.
Solide basis
Een sterke vereniging helpt. Laten we ons openstellen voor verandering, nieuwe ideeën en vooral nieuwe leden die ook over vijfentwintig jaar nog graag lid zijn van de KVOK. Over tien jaar ziet de wereld er anders uit. In de tussenliggende jaren kunnen we ons oriënteren op dat wat nodig is na 2020.
Daarom is het goed dat we een solide financiële basis hebben. Als er koerswijzigingen van welke aard dan ook nodig zijn, dan hebben we de mogelijkheid die te realiseren.
Dat geeft ons bestuur vertrouwen. Ondertussen houden we de lofzang zeker gaande en blijven we genieten van al die prachtige orgels en de rijke orgelmuziek.

Ik wens onszelf nog vele KVOKjaren!
Rein van der Kluit , voorzitter
6 juni2009 | Jaarvergadering KVOK in het Orgelpark te Amsterdam
Op 6 juni heeft  de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) haar jaarvergadering in het orgelpark te Amsterdam.

Het programma van de jaarvergadering vindt U in het bijgaandePDF-document.

17 oktober2008 | Nieuwe vereniging voor organisten en kerkmusici opgericht Nieuwe vereniging voor organisten en kerkmusici opgericht
De Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging (KNOV) en de GOV- Vereniging van Kerkmusici (GOV-VvKM) hebben besloten per 1 januari 2009 een nieuwe vereniging op te richten: de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK).
Dit betekent dat de twee bestaande verenigingen op termijn opgeheven zullen worden. De leden van de KNOV en de GOV-VvKM zijn in belangrijke mate binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) actief, maar ook daarbuiten. Beide verenigingen vonden het daarom voor de hand liggen dat de krachten zouden worden gebundeld. Het definitieve besluit tot fusie viel zaterdag 15 november tijdens een bijzondere ledenveradering in het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht.
De nieuwe, 2.600 leden tellende vereniging zal de uitgave voortzetten van de twee tijdschriften: Het Orgel en Muziek&Liturgie. Daarnaast verschijnt het maandelijkse actualiteitenblad NotaBene, dat al sinds 2008 als voortzetting van De Orgelkrant door beide verenigingen werd uitgegeven. Het bestuur van de KVOK zal bestaan uit Rein van der Kluit (voorzitter), Frits Zwart (2e voorzitter), Hans Beek (secretaris), Ad Krijger (2e secretaris), Cor Rooijackers (penningmeester) en de leden Henny Heikens, Willeke den Hertog-Smits, Sebastiaan ’t Hart en Maarten Diepenbroek.
De KNOV werd in 1890 opgericht ter behartiging van muziek in de eredienst en van het orgelspel in het algemeen. Ter gelegenheid van haar eeuwfeest kreeg de vereniging het predicaat ‘koninklijk’ toegekend. Afgelopen zaterdag werd bekend dat Hare Majesteit Koningin Beatrix dit predicaat ook aan de nieuwe vereniging heeft toegekend.
De GOV-VvKM komt voort uit de Gereformeerde Organisten Vereniging, die in 1931 opgericht werd, en tot doel had de bevordering van verantwoord orgelspel in de eredienst. De GOV was hoofdzakelijk actief binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ongeveer zeven jaar geleden breidde de vereniging haar doelgroep uit tot kerkmusici in het algemeen. Bij die gelegenheid werden de namen van de vereniging en haar tijdschrift gewijzigd.

01 oktober 2008 | Van het KNOV-bestuur oktober 2008
Op 21 augustus jl. heeft het bestuur vergaderd. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de voorgenomen fusie met de GOV-VvKM. Kort daarvoor had het bestuur het eindadvies ontvangen van de fusiecommissie die na de Algemene Ledenvergadering van 2007 was ingesteld. De fusiecommissie heeft uitstekend en grondig werk geleverd, zo heeft het bestuur geconstateerd en zij spreekt haar buitengewone waardering uit voor het vele werk dat is verricht. Het is een gedegen advies geworden waarin alle punten en onderwerpen die met fusie te maken hebben, meegenomen zijn. Op enkele kleine detailpunten na heeft het bestuur het eindadvies van de fusie overgenomen. Dat betekent dat het bestuur de leden in een nader uit te schrijven extra ledenvergadering zal voorstellen om samen met de GOV-VvKM een nieuwe vereniging op te richten, waar de KNOV en de GOV-VvKM per 1 januari 2009 in zullen opgaan. De KNOV zal in de loop van 2009 worden opgeheven. De buitengewone ledenvergadering, waarin de districtsafgevaardigden over dit voorstel hun oordeel moeten uitspreken, wordt gehouden op zaterdag 15 november. Naast de behandeling van dit algemene voorstel zal nog een aantal andere besluiten moeten worden genomen om de fusie op een formeel juiste wijze te laten plaatsvinden. De agenda van de extra ledenvergadering zal worden gepubliceerd in het novembernummer van NotaBene. In datzelfde nummer zullen ook de conceptstatuten van de nieuwe vereniging worden afgedrukt.

Vijf districten hebben gereageerd op de oproep aan de districten om vóór 1 april jl. schriftelijk te reageren op de voorstellen aangaande de fusie die in de districtenvergadering in het najaar van 2007 zijn gepresenteerd. Het bestuur is bijzonder ingenomen met deze reacties; ze hebben bijgedragen aan een juiste opzet van de voorgenomen fusie. Veel van de aangedragen punten zijn al tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2008 behandeld en toegelicht. In het verslag van de vergadering dat in het juli/augustus nummer van NotaBene is verschenen, kunt u daarvan kennisnemen. Inmiddels heeft het bestuur de districten die gereageerd hebben, onder dankzegging, schriftelijk geantwoord. Veel van de ingekomen voorstellen zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen. Het bestuurmeent op deze manier op een zorgvuldige wijze het voorgenomen fusieproces gestalte te geven.
Ten slotte een enkele mededeling over de bladen. Zoals u heeft gemerkt ontvangt u naast de bekende KNOV-bladen ook het GOV-VvKM-blad Muziek en Liturgie. Zoals ik al eerder vermeldde, gebeurt dit om u gratis te laten kennismaken met ons zusterblad, dat na de fusie ook een uitgave wordt van onze nieuwe vereniging. In het novembernummer van NotaBene verschijnen nadere mededelingen over het bladenaanbod per 1 januari 2009 en in welke samenstelling u de bladen kunt ontvangen.

Hans Beek, secretaris KNOV